Usporiadateľ MovemBER výzvy

Usporiadateľom MovemBER výzvy s názvom „MovemBER ho na preventívne vyšetrenie prostaty“ (ďalej len „výzva“) je Slovenská urologická spoločnosť so sídlom Strečnianska 2975/13, 851 05 Bratislava, IČO: 51822814, ktorá pôsobí ako dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne urológie (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá výzvy (ďalej len „pravidlá“).

Technický správca výzvy

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť Seesame, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 12143/B.

Trvanie výzvy

Výzva prebieha od 5. do 30. novembra 2020.

Účastníci výzvy

Do výzvy sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti vo výzve podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Darčeky a mechanika výzvy

Prvých 100 zaregistrovaných osôb a vyplnených formulárov na domovskej stránke www.dalsom.sk získa špeciálnu edíciu Movember ponožiek značky Fusakle ako darček. Špeciálna edícia ponožiek je nepredajná, získať ju, je možné len zapojením do MovemBER výzvy na stránke www.dalsom.sk. Prvým 100 zaregistrovaným osobám a správne vyplneným formulárom, príde potvrdzujúci email z info@dalsom.sk, v ktorom bude potvrdený termín prevzatia darčeku na jednej z predajni Fusakle, ktorú si vyberie účastník počas registrácie formulára vopred. Darčeky sú limitované počtom 100 kusov. Po prekročení 100 registrácií na stránke www.dalom.sk budú účastníci informovaní o prekročenom množstve a budú informovaní o ďalších osvetových aktivitách zameraných na prevenciu rakoviny prostaty.

Spracovanie osobných údajov

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ” účastník súhlasí, aby usporiadateľ spracúval jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a bol správcom kontaktovaný výlučne na účely odovzdania darčeku MovemBER výzvy.

Pravidlá ochrany osobných údajov v súvislosti s kampaňou zameranou na prevenciu rakoviny prostaty

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak sa na spracúvanie osobných údajov zákon vzťahuje.

Osobné údaje sú spracúvané len na základe právneho základu podľa nariadenia alebo zákona (ak sa na spracúvanie zákon vzťahuje), a to buď na základe (i.) súhlasu dotknutej osoby; (ii.) pre účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; (iii.) ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; (iv.) ak je spracúvanie nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; (v.) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; (vi.) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Týmto si zároveň prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť podľa Článku 13 nariadenia.

Informácie podľa Článku 13 nariadenia

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská urologická spoločnosť, so sídlom Strečnianska 2975/13, 851 05 Bratislava, IČO: 51822814, ktorá pôsobí ako dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne urológie (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

a) poštou na adrese sídla: Slovenská urologická spoločnosť, so sídlom Strečnianska 2975/13, 851 05 Bratislava;

Prevádzkovateľ je zároveň prevádzkovateľom webu www.dalsom.sk (https://www.dalsom.sk/) (ďalej len „web“).

2. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za nasledovnými účelmi (alebo jedným z nich):

A. Informovanie, podpora a propagácia kampane, zdieľanie skúseností užívateľa zverejnením fotografií a videí;
B. Zapojenie sa do Movembrovej výzvy;
C. Objednanie sa na preventívne vyšetrenie v rámci kampane;

A. Informovanie, podpora a propagácia kampane, zdieľanie skúseností užívateľa zverejnením fotografií a videí

Vaše osobné údaje môžu byť v tomto prípade spracúvané za účelom, aby ich prevádzkovateľ zverejňoval a distribuoval na interne, najmä na webe www.dalsom.sk, ktorý na základe pokynov prevádzkovateľa koordinuje spoločnosť Seesame, s.r.o, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 12143/B (ďalej len „Seesame“), na účel informovania o kampani zameranej na prevenciu rakoviny prostaty s názvom: Dal som to (ďalej len „kampaň“), na podporu a propagáciu kampane, zdieľanie skúseností užívateľa, ďalej za účelom propagácie prevádzkovateľa a spoločnosti Seesame, najmä, nie však výlučne v publikáciách a marketingových a/alebo propagačných materiáloch, pričom tieto materiály obsahujúce osobné údaje môžu byť v mene prevádzkovateľa a spoločnosti Seesame, prihlásené tiež do rôznych súťaží a vyhlasovania oceňovaní v oblasti komunikácie, PR projektov a reklamy, a môžu byť tiež uverejňované na sociálnych sieťach prevádzkovateľa, spoločnosti Seesame alebo ktoré sa týkajú kampane (napr. Facebook, Instagram) alebo na webovom sídle, v referenciách a referenčných projektoch prevádzkovateľa a spoločnosti Seesame.

Udelením súhlasu beriete na vedomie, že zverejenie Vašich osobných údajov na webe alebo na sociálnych sieťach znamená, že prístup k týmto informáciám bude k dispozícii pre subjekty po celom svete vrátane subjektov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretie krajiny), s čím vedome a výslovne súhlasím. Zároveň beriete na vedomie, že sociálne siete Facebook a Instagram sú jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited. Informácie prevádzkované spoločnosťou Facebook Ireland môžu byť na účely opísané v zásadách ich používania prenášané do Spojených štátov amerických či iných krajín mimo krajiny vášho bydliska alebo tam budú uchovávané a spracúvané. Tieto prenosy údajov sú nevyhnutné na poskytovanie služieb uvedených v Podmienkach Facebooku, ktoré sú dostupné na https://www.facebook.com/legal/terms/ a Podmienkach Instagramu, ktoré sú dostupné na https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp .

i. právny základ:

Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracované na základe výslovne udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, Článku 7, resp. Článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia.

Dotknutá osoba udelením výslovného súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať podľa bodu 4 písm. h) tohto dokumentu.

ii. kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto súvislosti prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
bežné osobné údaje, najmä identifikačné údaje (meno, priezvisko), fotografia, video;
osobitná kategória osobných údajov, a to údaje týkajúce sa zdravia (ak budú dotknutou osobou poskytnuté).

iii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu, a to po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu, resp. dokým súhlas nebude odvolaný a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

iv. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za týmto účelom poskytované nasledovným príjemcom:
spoločnosti Seesame, s.r.o, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 12143/B (ďalej len „Seesame“), ktorá koordinuje na základe pokynov prevádzkovateľa kampaň a web;
iní poskytovatelia služieb tretích strán na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, najmä subjekty, ako sú poskytovatelia IT riešení a ich poverení zamestnanci, ale len v rozsahu potrebnom na riadne vykonávanie týchto služieb;
iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.

v. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

vi. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodnutiu nedochádza.

B. Zapojenie sa do Movembrovej výzvy

Do Movembrovej výzvy je možné zapojiť sa tak, že si počas mesiaca november 2018 spravíte fotku s nakreslenými alebo reálnymi fúzmi, ktorú budete následne zdieľať na svojom facebookovskom alebo instagramovom profile s hashtagom #dalsomto (ďalej len „príspevok“).

Zverejnením príspevku na facebookovskom alebo instagramovom profile vyššie uvedeným spôsobom udeľujete výslovný súhlas, aby boli tieto fotografie zároveň zdieľané a zverejnené na webe www.dalsom.sk v sekcii “Naši hrdinovia”.

Zverejnenie fotografie na webe www.dalsom.sk znamená to, že prístup k týmto informáciám bude k dispozícii pre subjekty po celom svete vrátane subjektov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretie krajiny), s čím vedome súhlasíte. Zároveň beriete na vedomie, že sociálne siete Facebook a Instagram sú jedným z produktov Facebooku, ktoré Vám poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited. Podmienky používania týchto produktov sú predmetom zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Facebook Ireland Limited. Informácie prevádzkované spoločnosťou Facebook Ireland môžu byť na účely opísané v zásadách ich používania prenášané do Spojených štátov amerických či iných krajín mimo krajiny vášho bydliska alebo tam budú uchovávané a spracúvané. Tieto prenosy údajov sú nevyhnutné na poskytovanie služieb uvedených v Podmienkach Facebooku, ktoré sú dostupné na https://www.facebook.com/legal/terms/ a Podmienkach Instagramu, ktoré sú dostupné na https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp na globálne prevádzkovanie týchto produktov a na ich poskytovanie vám.

V prípade, ak v rámci svojho príspevku na Facebook alebo Instagram zverejníte aj osobné údaje vrátane obrazového alebo zvukovoobrazového záznamu aj o inej dotknutej osobe, vyhlasujete, že táto osoba Vám poskytla (alebo ako jej zákonný zástupca zároveň poskytujete) súhlas so zverejnením a ďalším spracovaním všetkých jej údajov v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Beriete na vedomie, že na žiadosť prevádzkovateľa ste povinný/á kedykoľvek preukázať, že si disponujete potrebným súhlasom vrátane výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia (ak také osobné údaje príspevok obsahuje).

i. právny základ:

Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracované na základe výslovne udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, Článku 7, resp. Článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia.

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať podľa bodu 4 písm. h) tohto dokumentu.

ii. kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto súvislosti prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
bežné osobné, najmä identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, profil na Facebooku alebo Instagrame), fotografia, príspevok alebo akékoľvek iné osobné údaje, ktoré uverejnila dotknutá osoba v rámci príspevku;
osobitná kategória osobných údajov, a to údaje týkajúce sa zdravia (ak budú dotknutou osobou poskytnuté).

iii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu, a to po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu, resp. dokým súhlas nebude odvolaný a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

iv. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú

Osobné údaje budú za týmto účelom poskytované nasledovným príjemcom:
spoločnosť Seesame, s.r.o, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 12143/B (ďalej len „Seesame“), ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa koordinuje kampaň a web;
iní poskytovatelia služieb tretích strán na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, najmä subjekty, ako sú poskytovatelia IT riešení a ich poverení zamestnanci, ale len v rozsahu potrebnom na riadne vykonávanie týchto služieb;
iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.

v. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

vi. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodnutiu nedochádza.

C. Objednanie sa na vyšetrenie v rámci kampane

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané za účelom objednania sa na preventívnu prehliadku zameranú na vyšetrenie rakoviny prostaty. Dotknuté osoby sú v tomto prípade kontaktované prostredníctvom telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy poskytnutej pri prihlásení sa (objednaní) na preventívnu prehliadku prostredníctvom formulára na webe www.dalsom.sk.

i. právny základ:

Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracované na základe výslovne udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, Článku 7, resp. Článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia.

Dotknutá osoba udelením výslovného súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať podľa bodu 4 písm. h) tohto dokumentu.

ii. kategórie spracúvaných osobných údajov

V tejto súvislosti prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
bežné osobné údaje, najmä identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, vek alebo veková kategória, e-mail, telefónne číslo, mesto), údaj o zdravotnej poisťovni;
osobitná kategória osobných údajov, a to údaje týkajúce sa zdravia.

iii. doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu, a to po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu, resp. dokým súhlas nebude odvolaný a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

iv. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za týmto účelom poskytované nasledovným príjemcom:
spoločnosť Seesame, s.r.o, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 12143/B (ďalej len „Seesame“), ktorá na základe pokynov prevádzkovateľa koordinuje kampaň a web;
urologickým ambulanciám podľa územného obvodu za účelom objednania sa na preventívne vyšetrenie;
iní poskytovatelia služieb tretích strán na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, najmä subjekty, ako sú poskytovatelia IT riešení a ich poverení zamestnanci, ale len v rozsahu potrebnom na riadne vykonávanie týchto služieb;
iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.

v. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

vi. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodnutiu nedochádza.

3. Práva dotknutej osoby

Osobné údaje (ak nie je pri jednotlivom účele uvedené inak) nebudú zverejňované.

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením nasledovné práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú v súlade s Článkom 15 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

b) právo na opravu osobných údajov v súlade s Článkom 16 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) v súlade s Článkom 17 nariadenia

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. 2.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Článkom 18 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

e) právo na prenosnosť údajov v súlade s Článkom 20 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

f) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) v súlade s Článkom 21 nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu v odôvodnenom prípade, pričom dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

h) právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcim spôsobom:
a) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

4. Zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa, preto odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali, či tieto Pravidlá ochrany osobných údajov neboli predmetom zmeny alebo aktualizácie.

V Bratislave, dňa 2. 11. 2018

Cookies na webe www.dalsom.sk

Prevádzkovateľom webu www.dalsom.sk a jeho podstránok je spoločnosť Slovenská urologická spoločnosť, so sídlom Strečnianska 2975/13, 851 05 Bratislava, IČO: 51822814, ktorá pôsobí ako dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne urológie (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb za nižšie uvedenými účelmi.

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie niektorého druhu cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

AKÉ DRUHY SÚBOROV COOKIES SA POUŽIVAJÚ NA WEBOVEJ STRÁNKE a za akým účelom

Cookies zbierame najmä za účelom merania návštevnosti webovej stránky a využívanie jej rôznych funkcií, spracúvame tiež štatistické informácie o tom, ako často sa používa naša webová stránka, na ktoré jej časti sa kliklo, alebo ktoré časti boli navštívené naposledy. Cookies spracúvame tiež za účelom cielenia reklamy, na oslovenie  v reklamných plochách na iných webových stránkach alebo na sociálnej sieti Facebook, či prispôsobenia zobrazenia webových stránok.

Cookies pre meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach (prostredníctvom Google Analytics), ktoré by mohli byť považované za osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR, ktorým je zlepšovanie online služieb. Tento typ cookies je však posudzovaný v podobe hromadného celku ako štatistické údaje, pričom identifikácia jednotlivcov by bola možná len pri vynaložení značného a odborného úsilia. Osobné údaje o konkrétnych užívateľoch webovej stránky sa v tomto prípade nezhromažďujú.

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje spracúvanie údajov o správaní sa navštevníkov webu – tento režim je možno buď nastaviť v rámci nastavenia Vášho prehliadača alebo je možné vzniesť námietku voči takémuto spracúvaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. 21 nariadenia GDPR, zaslaním námietky prevádzkovateľovi. Vaša námietka bude vyhodnotená najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Technické cookies nevyhnutne potrebné pre funkčnosť webovej stránky budú ukladané po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

Niektoré súbory cookies je možné odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení internetového prehliadača. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Nastavenia prehliadača možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí. Informácie o nastaveniach súborov cookies je možné nájsť v príslušnej časti nápovede konkrétneho zariadenia alebo prehliadača.

Príklady nastavení v najpoužívanejších prehliadačoch:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Cookies pre cielenie reklamy a iné marketingové cookies (prostredníctvom Google Tag Manager) sú spracovávané na základe vášho súhlasu vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, alebo príslušným nastavením na webovej stránke. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých marketingových typoch cookies.

Ostatné typy cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých typoch cookies.

Cookies tretích strán

Cookies môžu byť spracúvané tiež ďalšími prevádzkovateľmi služieb, napr.:
a/ Google Analytics, ktorej prevádzkovateľom je Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:
požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi:
poštou na adrese sídla: Slovenská urologická spoločnosť, so sídlom Strečnianska 2975/13, 851 05 Bratislava